Maratha SEBC Cast Certificate Proces असे काढा SEBC मराठा जात प्रमाणपत्र

  • by

Recently Government of Maharashtra declared 16% reservation to Maratha community. To avail the benefits in various educational courses, social fields and jobs in various sectors Maratha SEBC Cast Certificate (मराठा जात प्रमाणपत्र) will be used. Maratha Cast Certificate also called as SEBC (Socially and Economically Backward Class) Certificate and we should know the detail process of getting or how to apply SEBC Maratha Cast Certificate online.

Application can be accepted for Maratha (SEBC) certificate through Online (ऑनलाईन ) and Offline (ऑफलाईन) way.

Process of SEBC Maratha Cast Certificate (मराठा जात प्रमाणपत्र):

Step – I Maratha Cast Evidence (जातीचा पुरावा)

It can be done by:

1. Leaving Certificate or Bonafide certificate where clearly mentioned cast as ‘Maratha’ and date of birth. (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा महाविद्यालयात शिकत असाल तर तिथुन बोनाफाइड सर्टिफिकेट जन्मतारीख व जातीचा उल्लेख असायला हवा)

2. Maratha Cast Certificate of applicants father on 13th October 1967 or earlier, in which ‘Maratha’ cast has been mentioned. वडिलांचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापुर्वी झाला असेल तर त्यांच्या दाखल्यावर “मराठा” अशी जात नमुद असलेला खालीलपैकी कोणताही एक पुरावा मिळवा.

अ) 1st to 12th Leaving certificate (Original or Duplicate). पहीली ते बारावी पर्यंतचा शाळा सोडल्याचा दाखला (ओरीजनल किंवा डुप्लीकेट) किंवा आधीच काढला असेल तर अशा दाखल्याची सत्यप्रत

ब) Birth or Death entry (जन्म-मृत्यू नोंदीचा महसुल अभिलेखातील उतारा)

क) Copy of service book of first page validated cast by social welfare department if applicants fathers works in government or partial government service (शासकीय-निमशासकीय नोकरीत असल्यास सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पृष्ठाचा संबंधित कार्यालयाने जातीची नोंद साक्षांकित केलेला उतारा)

ड) Cast validated certificate by social welfare department scrutiny committee (समाज कल्याण खात्याकडील जात पडताळणी समितीने वैध ठरविलेले जातीबाबत प्रमाणपत्र)

Note: Please keep this evidence in two copies (या पुराव्यांच्या प्रत्येकी दोन सत्यप्रत (True Copy) तयार करुन ठेवा)

Step – II Domecile and Identity Proof (रहिवासी व ओळखीचा पुरावा)

1. Ration Card

2. Domecile (रहिवासी) certificate from Talathi

3. Electricity Bill or Tax receipt

4. Voting card/PAN card/Driving license/College ID/Aadhar card

Note: Please keep this evidence in two copies (या पुराव्यांच्या प्रत्येकी दोन सत्यप्रत (True Copy) तयार करुन ठेवा)

Step – III Process for Collecting Maratha SEBC cast certificate (तहसीलदार कार्यालयातुन जातीचा दाखला काढणे)

1. Visit Tahsil karyalay wilth all required documents like Cast evidence, domicile and identity proof (जातीचे,रहिवासी व ओळखीचे पुरावे घेऊन तहसीलदार कार्यालय मधे जा)

2. Collect application form of cast certificate,, fill it, sign it and paste Rs. 10/- stamp receipt on it (जातीच्या दाखल्यासाठी आवश्यक असणारा अर्ज घ्या.अर्ज व्यवस्थित भरुन आवश्यक तेथे तुमची सही करा. अर्जावर १०रु. किंमतीची तिकीटे/कोर्ट फी स्टँप लावा)

3. Attach following list of documents required for Maratha SEBC cast certificate:

a. Filled application form with pasted Rs. 10/- stamp receipt (पुर्ण भरलेला व तिकीटे लावलेला अर्ज)

b. Ration card true copy (रेशनकार्डची सत्यप्रत)

c. Domecile (रहिवासी दाखला)

d. Cast evidence true copy (जातीच्या पुराव्याची सत्यप्रत)

e. Cast evidence certificate true copy on 13th October 1967 or earlier (१३ ऑक्टोबर १९६७ च्या जातीच्या पुराव्याची सत्यप्रत)

f. साध्या कोऱ्या कागदावर जातीबाबत व वंशावळीबाबत तुमचे स्वतःचे सत्य प्रतिज्ञापत्र व त्यावर ५ रु. चे तिकीट/कोर्ट फी स्टँप

अ) अर्जदार सज्ञान असल्यास स्वतःने केलेले प्रतिज्ञापत्र

ब) अर्जदार अज्ञान असल्यास त्याचे आई-वडिल किंवा कुटुंबातील सज्ञान पालकाने अर्जदाराच्या नावाने केलेले प्रतिज्ञापत्र.

Click here for more details, apply online and official website

Leave a Reply